Aprovada una modificació de llei entorn la prestació econòmica per al jovent extutelat

La prestació va associada al seguiment d’un pla de treball per part del/la jove

El divendres 14 de març es va aprovar per lectura única al Ple del Parlament una modificació de l’article 19 de la Llei de prestacions entorn la prestació econòmica per al jovent extutelat a proposta de la Marta Ribas, diputada de Catalunya en Comú-Podem. Els diferents grups parlamentaris han donat suport (total o parcial) al contingut finalment aprovat i la modificació de la llei ha estat aprovada per unanimitat.

Indiquem les modificacions que han estat aprovades per Llei, prenent com a base que la prestació econòmica va associada al seguiment d’un pla de treball per part del jove:

  • La prestació econòmica passarà a ser d’aplicació entre els 18 i els 23 anys per a tots els i les joves que hagin estat més d’un any tutelats/des. A partir dels 21 anys es farà una nova valoració de la necessitat de continuïtat o no de disposar la prestació econòmica.

Per tant, aquells joves que hagin estat tutelats entre 1-3 anys passarien a tenir dret a cobrar la prestació de 3 anys. Actualment són els joves que han estat tutelats més de 3 anys els qui tenen dret a percebre prestació entre els 18 i els 21 anys (amb possibilitat de pròrroga fins els 23 anys en el cas d’estar cursant estudis postobligatoris).

  • La prestació econòmica pels joves que hagin estat menys d’un any tutelats passarà a ser de 12 mesos.

Actualment els joves que havien estat menys de 3 anys tutelats tenen dret a cobrar una prestació durant un període de 6 mesos.

Amb aquesta modificació queda cobert part del buit que amb l’aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania va quedar:

  • D’una banda, dona cobertura a disposar de suport econòmic entre els 21 i els 23 anys ja que la Renda Garantida de ciutadania ara només podia sol·licitar-se a partir dels 23 anys.
  • De l’altra, dona cobertura als i les joves tutelats entre 1-3 anys que tenien dret a percebre una prestació de 6 mesos i que, per tant, després quedaven sense opció de suport econòmic fins els 23 anys.

La modificació no dóna cobertura al suport econòmic en cas de necessitar-se per aquells que hagin estat menys d’un any tutelats i que rebin una prestació econòmica de 12 mesos. Posteriorment, fins els 23 anys, no estarien en disposició a optar a algun suport econòmic.

Aquesta modificació de la Llei de prestacions no és d’aplicació immediata perquè no entrarà en vigor aquesta variació fins que hi hagi pressupostos aprovats però es tracta d’un avenç molt significatiu quan arribi aquest moment perquè forma part del marc legislatiu. Podeu veure el debat de la sessió a continuació:

Menú