Informe: Primera Valoración del Impacto de la Reforma del Reglamento Tras la Entrada en Vigor del real Decreto 903/2021

Projecte: RECERCA FEPA

Descripció: Document que posa el focus en visualitzar l’impacte positiu que ha tingut la reforma del Reglament de la Llei d’Estrangeria durant els primers mesos des de la seva entrada en vigor. Elaborat per l’Equip Jurídic de FEPA, en col·laboració amb entitats federades i no federades, que treballen amb població extutelada. En total, s’han recollit i analitzat 1.896 expedients de persones joves d’origen estranger extutelades.