La sentència del Tribunal Constitucional apareguda el passat mes de gener de 2017 assenyalava la necessitat de variar el model de distribució de fons de la convocatòria de subvencions del 0,7% d’IRPF. Es tractava de què el repartiment es dugués a terme des de les diferents comunitats autonomies atesa la seva competència en matèria de serveis socials. Des del mes de febrer i fins el mes de juny de 2017 s’ha produït un llarg procés de negociació entre el Ministeri, les comunitats autònomes i també s’ha comptat amb les visions aportades per part de les plataformes que engloben una major representativitat de tercer sector social estatal. El 2017 s’ha establert un nou model que serà efectiu per la distribució de fons enguany i que garanteix i resol l’execució de programes de cara a l’any 2018.

La convocatòria al 2017 es farà en dos trams diferenciats: un autonòmic, corresponent al 80% de fons disponibles, i, un estatal, amb el 20% de fons restants. Cada comunitat autònoma està treballant sobre el text de bases i convocatòria d’IRPF que durà a terme enguany. Podeu trobar l’Acord del Consell Territorial que regeix el tram autonòmic i aquí els criteris de distribució. Alhora, en els propers dies s’espera la publicació de la convocatòria d’IRPF en el seu tram estatal. Podeu trobar les bases de la convocatòria estatal aquí.

En paral·lel a l’obertura de convocatòries al 2017 es començarà la negociació sobre com serà el model i distribució de fons entre comunitats autònomes dels fons disponibles en la convocatòria de l’any 2018.

Al web de la Plataforma del Tercer Sector estatal trobareu un apartat específic sobre la convocatòria d’IRPF amb tota la documentació relativa al procés i sobre la situació en què es troba cadascuna de les comunitats autònomes.

La convocatòria de subvencions d’IRPF en el cas de Catalunya s’espera que aparegui el proper dia 21 d’agost i restarà oberta fins el dia 12 de setembre.


Durant el primer semestre de 2016 s’han mantingut reunions a diferents nivells i tot seguit us en fem una petita síntesi de les mateixes.

Al mes de febrer, es va mantenir reunió amb la cap del Gabinet de la Secretaria General d’Immigració i Emigració de l’Estat, Dña Belén Roel de Lara, en relació a l’accés de joves sense permís de treball al programa de Garantia Juvenil. A més, es va plantejar també la situació de desigualtat que suposa i, que genera per a joves extutelats immigrats, la manca d’un permís de treball. Al mes de juny estava previst celebrar una nova reunió per plantejar i fer valoració de possibilitats de millora d’aquestes situacions i se’ns ha posposat fins a inicis del proper mes de setembre.

Al mes de juny s’han mantingut reunions tant amb l’Instituto de la Juventud de España com també amb la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri. A la primera es va fer seguiment de les activitats a què està donant cobertura la subvenció rebuda per manteniment i funcionament de la Federació al 2016, alhora que es va fer breu seguiment de la subvenció del projecte “Punto de encuentro” gestionada des d’allà. En el cas de l’Àrea d’Infància, es va traslladar la continuïtat dels projectes d’Itinerarios que es porten a terme a Aragó, Catalunya i inici al 2016 a Castilla La Mancha. A més, es va fer un avenç del treball desenvolupat en l’elaboració de la guia web de recursos d’emancipació a Catalunya i de les principals dades a partir de l’anàlisi de les enquestes a entitats a 2015. A la mateixa trobada, la Federació es va comprometre a col·laborar i participar aportant informació amb materials, treballs i també sobre indicadors de qualitat de serveis que puguin ser d’utilitat en el desplegament de la Llei d’infància aprovada l’any passat i, més concretament, en relació a la Disposición adicional tercera Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad inclosa en la mateixa.

En l’àmbit català al gener es va mantenir reunió amb la Sra. Laia Ortiz, tinent d’alcaldia en l’Àrea de Drets Socials, en què se li va donar a conèixer dades globals del conjunt d’entitats que estan treballant a Barcelona ciutat en l’àmbit d’atenció a joves extutelats i es va sol·licitar que es tingués en compte a la Federació entorn les accions en clau de ciutat sobre el col·lectiu.

Al juny es va mantenir reunió amb el Director General d’Atenció a la Infància, Sr. Ricard Calvo. D’una banda, per tal d’aportar-li informació sobre el moment actual de la Federació i convidar-lo a participar a la propera Jornada que es farà el mes de setembre. De l’altra, per expressar-li la voluntat de participar en l’esborrany de Decret de transició a la vida adulta que s’està duent a terme i de veure la millor fórmula per poder disposar d’un òrgan de coordinació interdepartamental més enllà del grup de treball establert en el marc de la Taula Nacional d’Infància i que va començar a treballar el passat mes d’octubre.

Al juliol s’ha fet reunió amb el director del Palau Macaya, Sr. Josep Ollé, per tal de conèixer la previsió d’aparició de nova convocatòria de projectes de reflexió així com els elements de millora del projecte presentat des de FEPA al mes de febrer i que va ser desestimat.


Seguint amb els passos iniciats durant el curs anterior en relació a la incorporació dels joves extutelats d’origen estranger en els programes de la Garantia Juvenil , dijous passat dia 18 de febrer Pepa Arqué i Ricardo Centellas (presidenta i vicepresident respectivament) en representació de FEPA es van reunir amb la Senyora Dña. Belén Roel , Cap de Gabinet de la Secretaria General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo i Seguridad Social. Durant la reunió, a més de donar més visibilitat al col·lectiu de joves tutelats i extutelats, vam obtenir el compromís d’intentar intercedir per tal d’afavorir l’obtenció de permisos de treball per part dels joves extutelats d’origen estranger.En el BOE del passat dijous 30 de juliol es va publicar la resolució per la que s’estableix l’ampliació de l’Accés a la Garantía Juvenils fins als 29 anys tenint en compte que segons l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2014 la taxa d’atur per aquest d’aquest col·lectiu era de 29.77 punts.

Aquesta resolució fa referència a l’aplicació de la “Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social” on s’estableix, mitjançant la modificació de la “lletra d” de la disposició final dotzena de la mateixa, el següent contingut:

“«d) Los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que cumplan con los requisitos recogidos en esta Ley para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Asimismo, los jóvenes mayores de 25 años y menores de 30, que cumplan con los requisitos recogidos en esta Ley para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, hasta que su tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año.»”

Podeu consultar la resolució i la Llei als següents enllaços:

Resolució

Llei


El passat dimecres dia 8 de juliol, després de ser votada al Senat, va quedar finalment aprovada la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

L’aprovació d’aquesta llei suposa una notable millora en relació a les normatives estatals anteriors ja que, per primera vegada, té en compte mesures per fomentar els processos d’emancipació dels Joves tutelats. Un exemple d’aquesta concreció el podem trobar a l’art. 22 bis.

“Programas de preparación para la vida independiente.

Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas.»”

D’altra banda, també és important destacar les possibilitats que significa l’obligatorietat de desplegar i concretar la seva aplicació a les diferents Comunitats Autònomes, especialment en aquelles on el suport a aquest col·lectiu era especialment residual. :yes’> 

 El proper 5 d’octubre serà la data límit per acabar el procés de tramitació de la de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia se al Senado

Després d’haver estat aprovada al Congreso de los Diputados i d’haver estat tramesa al Senado, s’ha ampliat el termini de presentació d’esmenes i propostes de veto per al projecte de llei inicialment previst en aquesta cambra. Aquest allargament dels terminis pot dilatar el pas d’aquesta all llei al Senado fins al 5 d’octubre.

Podeu seguir l’estat de la tramitació d’aquesta llei en el següent enllaç:


A continuació trobeu el Document amb l’acord de govern del passat dia 26 de maig pel qual s’aproven el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i Pla d’Actuació de 2015.

Us sintetitzem algunes qüestions que ens semblen rellevants:

–  Tal i com podreu veure s’obrirà una convocatòria de subvencions a partir de les propostes de projectes que s’han fet arribar des d’entitats en favor de l’ocupació i que es consideren d’interès experimental.

– Es preveu la signatura de diversos acords amb altres Departaments:

a. Departament de Territori i Sostenibilitat es signarà un conveni pel qual es facilitarà el transport als joves que participin en accions de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil a tot el territori.

b. Departament d’Ensenyament es signarà un conveni pel qual es proporcionaran accions formatives i d’inserció als joves de 16 anys a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, la formació general i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com la seva continuïtat formativa.

c. Departament de Benestar Social i Família es signarà un conveni pel qual es faran accions de suport i acompanyament als joves des de la Direcció General deJoventut mitjançant les oficines Joves i Punts d’Informació Juvenil.

– Trobareu els serveis de Formació a partir del final de la pàgina 11 del document adjunt.

 – Serveis de mobilitat internacional ofereixen l’oportunitat d’obtenir una contractació laboral, una formació o unes pràctiques en empresa a l’estranger. En el marc del Programa de Garantia Juvenil es tractaria d’establir un protocol de col·laboració amb els programes actuals de Erasmus +, TLN, Eurodisea, Conveni Baden Württemberg per tal de derivar als joves interessats a aquests programes.

– A la darrera pàgina del document, trobareu el pla d’actuació 2015 amb el recull de les principals accions. 


El passat 21 de maig, el Tribunal Suprem va declarar la nul·litat del Real Decreto 535/2013, de 12 de juliol, pel qual s’establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal col·laboradores amb la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad després del recurs interposat per la Generalitat de Catalunya.

Podeu veure el contingut complert de la sentència en el següent enllaç. Des de la Federació estarem pendents de saber com evoluciona la tramitació d’aquesta convocatòria.