CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB DE L’ENTITAT

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del Portal d’Internet de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA)  (d’ara endavant, el Portal) de la FEPA. L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal http://www.retinosiscat.org/, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents:

GENÈRIQUES

Els serveis que ofereix la FEPA través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Portal).

La FEPA es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb la FEPA enviant un correu electrònic a lopd@fepa18.org

IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT OFERENT

L’entitat titular del present Portal d’Internet és la Federación de Entidades con proyectos y pisos asistidos , amb seu al carrer Via Laietana 54, Barcelona.

  • La Federación de Entidades con Proyectos y pisos Asistidos  amb número de NIF G-62188214, i domicili al carrer Via Laeitana 54,  Barcelona, és una entitat sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats del Departament de Justícia amb número 50679

CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI

L’usuari del present Portal d’Internet s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals hi té accés.

L’usuari té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la present pàgina Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc.), així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat de la  FEPA que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del Portal. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l‘autorització prèvia, escrita i fefaent de la FEPA o, en el seu cas, de l’entitat prestadora de serveis que ostenti la titularitat dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol altre ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina Web i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen.

L’accés als serveis de la pàgina no suposa per part de la FEPA  cap renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia, expressa, i per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets, tot això sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti d’acord amb els principis de bona fe, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús dels materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina Web correspondrà exclusivament a l’usuari.

OBJECTE DEL PORTAL

El present Portal d’Internet té la finalitat de donar a conèixer la FEPA així com els seus objectius, activitats i serveis.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda per la FEPA a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A aquests efectes, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la FEPA informa als usuaris que les dades personals que puguin facilitar a través d’aquesta pàgina Web són incorporades en fitxers titularitat de la FEPA amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris i dur a terme les funcions pròpies de l’organització.

Així mateix, en aquells casos en que l’usuari ho autoritzi, les seves dades podran ser utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis de les entitats que formen part de la FEPA i d’altres relacionades amb els sectors de la formació, el medi ambient i ONG.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei l’usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la FEPA, Ref. Protecció de dades, C/. Via Laietana 54 1er, Barcelona, o bé per correu electrònic a lopd@fepa18.org .

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

La FEPA garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la vigent normativa, establint tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cookies

La FEPA informa els usuaris que poden utilitzar cookies* per a l’adquisició de dades amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al present lloc Web. Aquestes cookies no controlen la informació individual, sinó informació anònima per tal que el lloc Web pugui recuperar la informació relativa a les seves preferències (idioma i grandària de la lletra).

* Una cookie pot definir-se com un fitxer de text que un servidor Web té l’habilitat d’enviar al navegador i s’emmagatzema posteriorment en el seu sistema.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. A aquests efectes, pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.