Espai jove, Punt de Trobada

Un espai per l’acompanyament de joves enr isc d’exclusió social en el seu procés d’autonomia

S’ofereix un espai de trobada on els i les joves poden tenir un educador de referència que els doni suport en el seu procés d’emancipació i els ajudi a consolidar determinats aspectes d’aquest procés. Així mateix, l’espai, té la voluntat d’anar-se configurant a llarg termini com un punt de referència que el jovent pugui utilitzar per trobar-se sense la mediació expressa d’un educador.

La configuració de l’espai, i dels serveis que s’ofereixen des del mateix, és variable en funció de les necessitats detectades per les entitats en les diferents comunitats autònomes i en els diferents moments. No obstant això, tots els Espais Joves o Punts de Trobada comparteixen la voluntat d’estar oberts a tots els i les joves extutelats/des i/o en risc d’exclusió social que desitgin rebre els seus serveis, sense la necessitat que hagin estat derivats ni tinguin un seguiment explícit per part de cap entitat o institució. El suport i el grau d’implicació dels educadors del Punt de Trobada amb cada un dels i les joves i el seu procés d’emancipació pot variar de forma molt significativa en funció del desig exprés del propi jove. En el cas de joves derivats o vinculats a altres serveis, l’Espai Jove – Punt de Trobada es planteja com un complement al suport realitzat pels educadors referents en àmbits específics (recerca d’habitatge alternatiu, inserció laboral, accés a beques, etc.). Així mateix, la derivació al Punt de Trobada pot constituir un pas per preparar els i les joves que sortiran dels pisos o projectes d’emancipació.

El programa planteja un treball en les àrees bàsiques d’emancipació. Aquest treball té nivells d’intensitat diversos en funció de les necessitats i demandes dels joves, des de la informació, passant per l’assessorament fins l’acompanyament. Un treball que, evidentment, es vincula al projecte educatiu individualitzat de cada jove.

Les àrees bàsiques que es treballen són:

El programa Espai Jove – Punt de Trobada es duu a terme en 2 Comunitats Autònomes que són Castella la Manxa i Catalunya. Dins de Catalunya es realitza a les  4 províncies; Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona.

Aquest programa és possible gràcies al finançament de la Generalitat i la Junta de Castilla la Mancha.

Menú