Estudi Extutelats a Catalunya

L’atenció als joves extutelats a Catalunya: evolució, valoració i reptes de futur

Aquest  estudi que s’ha presentat a principis de l’any 2014, ha estat un encàrrec de FEPA en col·laboració amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) als professors i investigadors Ferran Casas i Carme Montserrat de l’Equip de Recerca sobre Infància, Adolescència, Drets dels infants i la seva Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.

L’estudi analitza l’evolució i la situació actual dels joves extutelats, identifica els factors facilitadors dels processos d’emancipació i els factors que els poden obstaculitzar. També valora el pas d’aquests joves pels recursos i serveis que han utilitzat, realitzant propostes de millora i reptes de futur.

En primer lloc, la recerca va consistir en una anàlisi de la base de dades de l’ASJTET sobre 5.538 joves atesos entre 1994 i 2012. Posteriorment, es va fer un estudi qualitatiu mitjançant entrevistes individuals a 15 joves i a 49 joves més repartits en 4 grups de discussió. Cal dir que també que es va dur a terme un grup de discussió amb 10 professionals. Finalment, es va realitzar un estudi quantitatiu a través d’un qüestionari dirigit als professionals dels centres residencials i serveis que atenen a joves d’entre 16 i 21 anys, amb un total de 218 participants.

El resultat de l’estudi conclou que els programes que es duen a terme amb els joves extutelats donen bons resultats, tant des del punt de vista del suport educatiu, com econòmic, com d’habitatge. D’aquesta manera, els autors estableixen que invertir en autonomia i educació amb els joves representa treballar de forma eficaç i eficient per a la seva inclusió social.

Podeu consultar el resum de l’estudi en català aquí i en anglès aquí.

Podeu consultar l’estudi complert (català, castellà, anglès) aquí

Podeu veure l’entrevista a la TV de Girona  aquí

Podeu veure l’entrevista a “Els Matins de TV3”  aquí

Podeu veure l’article sobre joves tutelats del 21 d’abril de 2014 a “El País”  aquí