HAT-TRICK!

Hat_trick

“Hat trick” és un projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona que vol emfatitzar la idea d’intervenció educativa amb els/les joves tutelats i extutelats des de diferents prismes per tal d’assolir l’èxit educatiu en les seves trajectòries en el retorn al sistema educatiu.  S’adreça a joves en risc de vulnerabilitat entre 16 i 25 anys I també els educadors de les organitzacions que desenvolupen la intervenció quotidiana amb aquests joves.

Es vol oferir als joves una triple fórmula d’intervenció entenent que poden ser complementàries entre elles:

Sessions d’acompanyament i reforç escolar individualitzat per a joves entenent que un suport adequat a les necessitats específiques de cada jove serà generador de millors resultats.

Beques per a matrícules, material escolar i finançament del mitjà de transport per arribar als centres d’estudi, adreçades a joves que retornin al sistema educatiu i no puguin accedir a altres tipus de recursos. Es tracta d’un mecanisme generador d’equitat en l’accés a la formació.

Activitats de lleure i oci alternatiu que complementin el seguiment i acompanyament educatiu afavorint la creació de la xarxa social i relacional dels/es joves que els permeti encarar amb millor predisposició la formació reglada.

Un factor clau d’èxit d’aquest “Hat trick” és el suport que els educadors/es dels joves puguin fer en l’educació emocional dels joves en l’aprenentatge. Els joves són els protagonistes del seu propi procés personal envers l’emancipació i, és per això que la intervenció dels educadors en el treball de carències afectives i emocionals dels joves tutelats i extutelats resulta també cabdal. Apart d’intervenir amb els/les joves l’èxit educatiu s’incrementarà en la mesura en què es doni un bon treball emocional amb els joves. S’han plantejat uns Tallers i accions formatives grupals per educadors que els ajudin a treballar l’educació emocional amb ells.

Informacions importants per aquest 2015: 

  • Qui pot accedir-hi?

Joves d’entre 16 i 25 anys sense suport familiar i, principalment, joves que hagin estat tutelats o que siguin extutelats i que estiguin vinculats a alguna  de les entitats federades a FEPA a la província de Barcelona.

  • Quin termini hi ha per a presentar les sol·licituds?

Les sol·licituds s’han de fer arribar com a molt tard el dia 8 de juny per correu electrònic a gestio@fepa18.org També es pot lliurar la documentació de forma presencial si és necessari.  Aquí teniu l’accés a tots els documents. (Sol·licitudinforme declaració)

  • Quin pot ser l’import de la beca?

L’import màxim total a sol·licitar és de 350 euros. Es podran atorgar beques parcials a l’import sol·licitat. Les beques donaran cobertura a matrícules de formació, materials necessari per desenvolupar els respectius cursos acadèmics i mitjans de transport utilitzats per a desplaçar-se fins als centres educatius corresponents.

  • Quins seran els criteris per a l’atorgament de la beca?

Es prioritzaran les sol·licituds per fer retorn al sistema educatiu i accés d’estudis a ESO. A banda, tindrà molta importància la valoració feta pel professional.

  • Quan sabrem que la beca ha estat atorgada?

El 22 de juny es comunicaran quines beques han estat atorgades i l’import de les mateixes.  El seu pagament es farà efectiu a mitjans del mes de juliol i es farà en un únic pagament. 

Diputacio