Recerca FEPA

Projectes i documentació realitzada per part de la Federació i les entitats que la conformen entorn a la juventut extutelada

En aquest apartat trobareu tota la documentació creada per la Federació sobre la joventut extutelada i els recursos que se’ls ofereix. Es tracta de documents que poden ajudar als professionals, a les entitats, membres d’universitats i de l’administració pública a conèixer més en profunditat el col·lectiu i poder treballar conjuntament en favor dels i les joves extutelados/as. Es tracta de treballs realitzats a nivell estatal però també d’alguns fets conjuntament amb agents europeus que aporten una visió molt més àmplia del coneixement que tenim i aportem.

FEPA EN DADES

FEPA ha recollit històricament informació de les accions i programes exercits per les entitats membres. Des de l’any 2011, l’enquesta anual a les entitats federades, ofereix una sèrie de dades d’evolució sobre el conjunt similar de variables. Té com a objectiu aprofundir en el coneixement sobre el col·lectiu de joves extutelats/des i sense suport familiar i els seus programes d’atenció, obtenir i actualitzar la informació bàsica de les entitats federades, alhora que contribuir a la interpretació de la informació aglutinada. Es posa especial èmfasi en aquella informació referida als projectes d’emancipació que desenvolupen les entitats i al perfil dels joves.

Tenint en compte la falta de dades existent en aquest camp, les dades resulten de gran interès a l’hora de presentar el col·lectiu davant altres agents.

Consulta les enquestes i infografies de FEPA:  

MAPA EMANCIPACIÓ ESTATAL

Aquest projecte, iniciat a finals de 2011, va néixer amb l’objectiu de recollir una aproximació bàsica als serveis d’emancipació per a joves tutelats/des i extutelats/des que existeixen en les diferents Comunitats Autònomes a través de la recollida d’informació bàsica sobre els projectes i recursos d’emancipació existents, entitats implicades i legislació corresponent a cadascun dels territoris. Entre 2016 i 2017 s’ha dut a terme una nova actualització de les dades incorporant noves variables i actualment està en procés de desenvolupament la tercera edició del document.

CALEAMI

Estudi d’avaluació que sorgeix de la necessitat de conèixer quin és l’impacte real dels serveis i recursos destinats en el procés a la vida adulta dels i les joves tutelats/des i extutelats/des. Per tant, és imprescindible acordar uns valors amb la finalitat de crear uns indicadors adequats per poder mesurar de forma correcta tots els aspectes que influeixen. Únicament coneixent les mancançes, necessitats i quines són les que s’han de potenciar, es podrà reorientar, ajustar i millorar el sistema actual de serveis que rep la joventut tutelada i extutelada en risc d’exclusió i amb problemes d’integració en la vida adulta. Les conclusions extretes serviran per actualitzar i millorar l’experiència en el procés i efectivitat de la inserció al món adult.

Aquesta iniciativa, iniciada a principis de 2018, està impulsada pel programa de Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social (IARS) de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb FEPA.

LA JUVENTUT EXTUTELADA 1994-2002

L’estudi analitza l’evolució i la situació actual del jovent extutelat, identifica els factors facilitadors dels processos d’emancipació i els factors que els poden obstaculitzar. També valora el pas d’aquests joves pels recursos i serveis que han utilitzat, realitzant proposades de millora i reptes de futur.

Estudi resultat d’un encàrrec de FEPA en col·laboració amb el Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) els professors i investigadors, Ferran Casas i Carme Montserrat, de l’Equip de Recerca sobre Infància, Adolescència, Drets dels nens i la seva Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.

MODEL MARC DE VIVENDA

Aquest projecte de proposta del model marc de pisos d’autonomia a través del treball per competències pretén donar les eines necessàries perquè, durant el temps que dura la intervenció educativa, els i les joves extutelats/des i/o en risc d’exclusió social, caminin cap a la seva emancipació mitjançant quotes d’autonomia en els àmbits que configuren la seva vida personal i social.

Notícies relacionades