L’emancipació de joves tutelats i extutelats a Espanya

Aquest document recull una aproximació bàsica als serveis d’emancipació per a joves tutelats i extutelats que hi ha en les diferents comunitats autònomes d’Espanya.

Com a Federació de caràcter estatal que agrupa entitats que treballen en projectes d’emancipació per a joves tutelats i extutelats érem conscients que l’atenció a joves tutelats i extutelats en procés d’emancipació diferia significativament entre diferents comunitats autònomes. No obstant això , desconeixíem amb exactitud les característiques específiques d’aquesta atenció en molts territoris. Avançar en aquest coneixement era així un pas previ clau per poder posar sobre la taula la realitat de serveis existents, conscienciar sobre alguns buits, però sobretot compartir enfocaments, apreciar similituds, proposar millores o desenvolupaments potencials, en definitiva, aprofitar el valor i les sinergies que el coneixement proporciona.

És per això que a finals del 2011, coherentment amb un renovat pla estratègic que situava la generació de coneixement com a eix bàsic, vam decidir iniciar un projecte que ens permetés recopilar informació bàsica sobre els projectes i recursos d’emancipació que ofereixen les administracions públiques en cadascuna de les comunitats autònomes. No disposàvem de cap document que oferís aquesta informació i sabíem que era competència de cada comunitat autònoma la regulació d’aquests aspectes. Vam decidir així acotar la nostra ambició i situar el nostre primer objectiu en la recopilació de la informació bàsica sobre aquests serveis, sense voler aprofundir en aspectes d’interès (resultats, avaluació, ….) que respondrien segurament a una segona etapa de desenvolupament. L’estudi tampoc pretén detallar i ser un mapa del conjunt d’entitats que treballen en aquest àmbit.

Per dur a terme aquesta tasca, plantegem una recollida d’informació virtual així com la concertació d’entrevistes telefòniques amb els responsables d’aquests temes en cadascuna de les administracions públiques que ostenten aquesta competència en cada comunitat autònoma. En totes les entrevistes vam tenir una conversa oberta sota 5 aspectes clau.

La recollida d’informació de l’entrevista i d’internet va ser el punt de partida per elaborar la fitxa d’informació bàsica que configura el present document. Una fitxa que una vegada elaborada es va contrastar pels mateixos responsables administratius que havien facilitat la informació. El document esborrany també va ser contrastat amb les direccions generals territorials corresponents en cadascuna de les comunitats incorporant les aportacions que es van rebre en aquest període de contrast.

Volem agrair sincerament la col·laboració i el tracte excel·lent rebut per aquests professionals. Sens dubte, sense la seva col·laboració aquest document no hauria estat possible.

Malgrat la seva simplicitat, i que hi ha molta informació que no hem aconseguit recopilar (en molts casos és inexistent) creiem que el document significa un salt qualitatiu important en el coneixement dels serveis d’emancipació en els diferents territoris. Aquest és un pas a partir del qual volem continuar avançant. Volem que aquest sigui un document viu i que vagi evolucionant en el temps a mesura que anem disposant de més informació i també segons vagin evolucionant els recursos i serveis de què disposa cada territori.

Pots veure la primera edició del document  aquí

I la segona edició del document aquí.