Mesures sobre tràmits d’estrangeria en relació a l’estat d’alarma

5 de juny de 2020

Casuística en la situació immediatament posterior a la situació d’alarma.

27 de maig de 2020

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.

Aquells joves estrangers que hagin estat contractats en el sector agrari amb base en l’article 2.1 d) de l’esmentat Reial Decret-llei 13/2020, de 7 d’abril, i després de la finalització de la seva vigència, podran accedir a una autorització de residència i treball, vàlida en tot el territori nacional i sense límits sectorials o d’activitat i sense aplicació de la situació nacional d’ocupació. Aquesta autorització tindrà una vigència de dos anys, renovable per altres dos.

21 de maig de 2020

El Govern ha decidit prorrogar de manera automàtica totes les autoritzacions de residència, treball o estudis que vencin durant la vigència l’estat d’alarma o hagin expirat en els noranta dies naturals previs a la data en què es va decretar.

La pròrroga automàtica s’iniciarà a l’endemà de la caducitat de l’autorització i s’estendrà fins que transcorrin sis mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

22 d’abril de 2020

Us deixem amb la guia amb les preguntes més freqüents sobre les mesures preses per la Secretaria d’Estat de Migracions davant l’emergència del COVID-19.

En el document trobareu resposta a algunes preguntes com: què passa amb els procediments en matèria d’estrangeria durant l’Estat d’Alarma? De quina manera s’està vetllant per la protecció de les víctimes de tràfic durant aquesta situació excepcional? o Quins treballadors immigrants poden accedir a la mesura anunciada en el Reial Decret-Llei 13/2020 que afavoreix la contractació temporal al sector agrari?

08 d’abril de 2020

El Govern aprova mesures urgents per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari.

Es poden acollir a aquests treballs els joves nacionals de 3r països que tinguin entre 18 i 21 anys i disposin de permís de residència. Així mateix, també podran accedir a aquests treballs aquelles persones migrants el permís de treball conclogui en el període comprès entre la declaració de l’estat d’alarma i el 30 de juny de 2020.

30 de març de 2020

Davant del més que previsible col·lapse que podria existir per a la realització dels diferents tràmits policials en matèria d’estrangeria, la Comissió d’Estrangeria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona s’ha adreçat al Cos Nacional de Policia per sol·licitar la reprogramació de les cites que havien estat assignades i que s’han anul·lat, com a conseqüència de les limitacions de mobilitat imposades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

26 de març de 2020

Com ja sabeu, des del passat 14 de març s’ha decretat l’estat d’alarma a Espanya per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta situació sembla que va a prorrogar 15 dies més per la qual cosa, us informem de les mesures que s’han pres i que cal tenir en compte per als tràmits d’estrangeria.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març estableix en la seva Disposició Addicional Tercera, que els terminis administratius queden suspesos. Així doncs, s’estableix:

  1. Es suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.
  2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  3. No obstant l’anterior, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l’interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.
  4. Aquesta disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència l’apartat primer, quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

Així doncs, mentre duri el decret d’estat d’alarma, el temps no computarà a l’efecte dels terminis de presentació per a les renovacions o modificacions. Els terminis es paralitzen. Tanmateix, si es disposa de la documentació necessària per a poder realitzar aquests tràmits es poden presentar les sol·licituds per via telemàtica.

Converteix el negatiu en oportunitats per aprendre, compartir i reflexionar.