Model Marc Pisos Autonomia

Aquest projecte de Proposta del Model Marc de Pisos d’Autonomia a través del treball per competències, pretén donar les eines necessàries perquè durant el temps que duri la intervenció educativa els i les joves extutelats/des i/o en risc d’exclusió social, pugin caminar cap a la seva emancipació mitjançant quotes d’autonomia en els àmbits que configuren la seva vida personal i social. Aquest document va ser una iniciativa de FEPA  impulsada per un grup d’entitats federades  i realitzada per la Marta Colomé.  

Els factors competencials són clau per al desenvolupament i millora de l’autonomia i, en conseqüència, faciliten la situació d’emancipació. Arribar a una situació d’emancipació requereix, per tant, l’adquisició de competències que comporten el desenvolupament d’autonomia en cadascuna de les àrees que es constituïxen com claus per a una emancipació integral.

El treball per competències és aplicable a diferents àmbits de la vida com per exemple el formatiu i el laboral entre d’altres. En la proposta que presentem es proposa el desenvolupament de competències per a l’emancipació. Això és, les competències clau per a l’adquisició d’autonomia com element transversal en totes les àrees de desenvolupament personal, el contingut de les quals pretén generar oportunitats als joves.

Podeu consultar el document  Model Marc de Pisos d’Autonomia

Podeu consultar el document  Eina per l’avaluació de la competència social