Òrgans de Govern

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la federació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.

Els membres de la federació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

L’organització i el funcionament de la federació es concretaran en el Reglament de Règim Intern de la mateixa, que serà aprovat i/o modificat per assemblea extraordinària.

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i durant el primer trimestre.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

El màxim òrgan de decisió dins de la federació és l’Assemblea, encara que funcionalment té delegada aquesta funció a la Junta Directiva, que operativament delega la gestió i coordinació de projectes i serveis a l’Equip de gestió. Aquest equip és el responsable de dur a terme els projectes i activitats que es van definint des de la direcció de l’entitat.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que la substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin. Anualment haurà d’haver-hi almenys quatre reunions de Junta directiva segons estipula l’article 18 dels Estatuts de la Federació.

Està composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. L’exercici del càrrec serà gratuït i per un període de dos anys renovable.

Entitats membre de la Junta Directiva

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

a)       Representar, dirigir i administrar la Federació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b)       Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c)       Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la Federació.

d)       Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de la Federació hauran de satisfer.

e)      Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s’adoptin es compleixin.

f)       Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g)      Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

h)      Contractar els empleats que pugui tenir l’Associació.

i)       Inspeccionar la comptabilitat i ocupar-se que els serveis funcionin amb normalitat.

j)       Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de la Federació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

k)       Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s’haurà d’encarregar de cada grup de treball, a proposta d’aquest mateix grup.

l)        Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

m)       Gestionar subvencions o altres ajuts rebuts.

n)        Decidir l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència o comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

o)        Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició del fons es determina a l’article 31.

p)        Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents, i donar compte d’això en la primera Assemblea General.

q)        Qualsevol altra facultat que no  sigui atribuïda d’una manera específica a qualsevol altre òrgan de govern de la Federació o que aquells deleguin expressament en la Junta Directiva.

 

COMISSIÓ EXECUTIVA

Estarà composta per tots els càrrecs nominatius de la Junta Directiva, o sigui, per President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, més la Direcció Executiva de la Federació.

Seran funcions de la Comissió Executiva assumir responsabilitats de la Junta Directiva, mantenir el funcionament quotidià de la federació, preparar els continguts de les reunions de Junta. La Comissió Executiva tindrà delegada la presa de decisions en nom de la Junta Directiva, llevat que s’estimi que el tema és de vital importància per al futur de la Federació.

El nombre i freqüència de les reunions de la Comissió Executiva vindrà determinat per les necessitats de cada moment, garantint un mínim de sis reunions anuals.

Entitats membres Comissió Executiva

 

COMISSIÓ ECONÒMICA

Estarà formada pel tresorer de la Federació i la Direcció Executiva.

Tindrà com a principal missió coordinar el control pressupostari, actualitzant l’execució quotidiana de la despesa amb el pressupost existent.

La comissió econòmica es reunirà sempre que ho estimi qualsevol dels seus components, si bé serà obligatori desenvolupar-la en l’elaboració dels pressupostos i en el tancament de l’exercici comptable.

 Entitats membre comissió econòmica 

LES COMISSIONS TERRITORIALS

S’establirà una comissió territorial en cada delegació de FEPA sempre que hi hagi almenys tres entitats d’aquest territori federades.

La fi de les mateixes és facilitar per part de FEPA la coordinació interna entre les entitats d’un mateix territori, així com donar sentit a la pròpia delegació i garantir el compliment de les obligacions establertes en aquest reglament de règim intern.

Les comissions territorials es reuniran almenys dues vegades a l’any, si bé es podran establir tantes reunions temàtiques com s’estimi oportú en funció de les necessitats.

 

LES COMISSIONS NO PERMANENTS

Estaran formades per representants d’entitats federades que treballen sobre un tema comú. En elles haurà de participar com a mínim un membre de la Junta Directiva.

La seva funció serà de caràcter operatiu, havent de ser ratificades les decisions que s’hi adoptin per la Junta Directiva.

La seva constitució estarà lligada a un període de temps definit, podent ser aquest renovat en cas de necessitat o procedir a la seva dissolució pel que fa als objectius per als quals es van crear estiguin assolits.

Hi podrà haver tantes comissions no permanents com es valori en cada moment per la Junta Directiva.

 

Més informació sobre els Òrgans de Govern de la Federació al Reglament de Règim Intern.