Presentació

Missió

La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment dels tutelats/des i extutelats/des.

Aquesta missió es realitza a través de la participació activa de les entitats que els atenen.

Visió

FEPA és l’entitat de referència i l’interlocutor rellevant a Espanya en relació a la realitat i els reptes del juvent sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment els tutelats/des i extutelats/des.

FEPA consolida la seva presència estatal i té presència activa en totes les Comunitats Autònomes

Les entitats membres de FEPA participen activament en la consecució de la missió de la Federació, treballen amb criteris comuns, generant i fomentat l’aprenentatge mutu.

FEPA forma part de xarxes internacionals, especialment en l’àmbit de la Unió Europea.

Valors

Assumim els valors de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre, d’interès general i d’economia social, especialment en relació a la participació, la transparència i la sostenibilitat, així com l’eficiència en la gestió dels recursos. Prioritzem com específics:

Confiança mútua: la confiança entre les entitats federades i del sector és un eix fonamental per avançar en la missió que compartim.

Compromís amb amb el jovent i del jovent en el seu propi desenvolupament: entenem el compromís amb els i les joves com a motor clau del treball de la Federació i plantegem com a indispensable la col·laboració entre les entitats i amb altres actors que ho comparteixin. Valorem el compromís del jovent amb el seu propi desenvolupament com a requisit bàsic i eix de la intervenció de les entitats.

Participació: la participació de les entitats i el jovent dóna sentit i força al treball de la Federació. Fem nostres les demandes dels i les joves, de les entitats defensant i fent-les visibles. Desitgem mostrar presents en els diferents espais de debat, coordinació i assessorament influint activament en la seva millora.

Aprenentatge i treball en xarxa: creiem en el valor del treball en xarxa entès com compartir experiències, posicionaments i metodologies per fomentar l’activitat i la millora contínua en el treball amb els i les joves.

Respecte a la diversitat: valorem la diversitat com un actiu tant de les entitats federades com del jovent que s’atén des de cadascuna d’elles.

Objectius

Àrees de treball

ÀREA DE PROJECTES I DESENVOLUPAMENT

Impulsa la transformació social mitjançant el disseny, avaluació i execució d’accions concretes.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Dissenya i executa les estratègies de comunicació de la Federació amb l’objectiu de donar a conèixer el nostre col·lectiu.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Estableix relacions estables i fluides per elaborar polítiques i protocols amb els agents principals del procés d’emancipació.

Pla estratègic