Espai Jove – Punt de Trobada

juliol (2) 2013 002

El programa “Espai Jove – Punt de Trobada: un espai per a l’acompanyament de joves en risc social en el seu procés d’autonomia“, proporciona als joves en situació de risc d’exclusió i vulnerabilitat, especialment extutelats i també derivats dels serveis socials i d’altres entitats del sector, un espai de trobada, continuïtat i de suport, que els ofereixi l’acompanyament i les eines necessàries perquè els seus processos d’emancipació es produeixin amb les màximes garanties possibles.

S’ofereix un espai de trobada on els joves poden tenir un educador de referència que els doni suport en el seu procés d’emancipació i els ajudi a consolidar determinats aspectes d’aquest procés. Així mateix, l’espai, té la voluntat d’anar-se configurant a llarg termini com un punt de referència que els joves puguin utilitzar per trobar-se sense la mediació expressa d’un educador.

La configuració de l’espai, i dels serveis que s’ofereixen des del mateix, és variable en funció de les necessitats detectades per les entitats en les diferents comunitats autònomes i en els diferents moments. No obstant això, tots els Espais Joves o Punts de Trobada comparteixen la voluntat d’estar oberts a tots els joves extutelats i/o en risc d’exclusió social que desitgin rebre els seus serveis, sense la necessitat que hagin estat derivats ni tinguin un seguiment explícit per part de cap entitat o institució. El suport i el grau d’implicació dels educadors del Punt de Trobada amb cada un dels joves i el seu procés d’emancipació pot variar de forma molt significativa en funció del desig exprés del propi jove. En el cas de joves derivats o vinculats a altres serveis, l’Espai Jove – Punt de Trobada es planteja com un complement al suport realitzat pels educadors referents en àmbits específics (recerca d’habitatge alternatiu, inserció laboral, accés a beques, etc.). Així mateix, la derivació al Punt de Trobada pot constituir un pas per preparar els joves que sortiran dels pisos o projectes d’emancipació.

El programa planteja un treball en les àrees bàsiques d’emancipació. Aquest treball té nivells d’intensitat diversos en funció de les necessitats i demandes dels joves, des de la informació, passant per l’assessorament fins l’acompanyament. Un treball que, evidentment, es vincula al projecte educatiu individualitzat de cada jove.

Les àrees bàsiques que es treballen són:

1. Àrea formativa: En aquesta àrea es pretén tant que els joves coneguin els itineraris formatius als quals poden accedir com facilitar aquest accés mitjançant la concessió de beques de formació. Des de l’Espai Jove s’emfatitza el treball en aquesta àrea entenent que la formació és la via més important per a la promoció social i cultural dels joves amb els que treballem.

2. Àrea laboral: Des d’aquesta àrea es treballa tant l’accés del jove al món laboral amb certes garanties, com qüestions relacionades amb l’assessorament legal en aquesta temàtica (contractes, nòmines, permisos de treball per a estrangers, etc.).

3.Àrea d’acollida i orientació: L’objectiu d’aquesta àrea és proporcionar suport i assessorament en aquells casos que el jove necessiti un referent per prendre decisions i assumir responsabilitats en el seu procés d’emancipació. D’altra banda, des d’aquesta àrea s’acullen aquelles demandes relatives a aspectes concrets a l’atenció dels joves (psicologia, odontologia, òptica, etc.).

4. Àrea d’habitatge: Des d’aquesta àrea es pretén facilitar als joves l’accés a l’habitatge, donant a conèixer els recursos de recerca d’habitatge de cada territori i facilitant l’accés als circuits normalitzats. En aquesta àrea també es contempla l’assessorament en temes d’habitatge: com ara fiances, avals, subarrendaments, contractes, etc.

5. Àrea d’oci i temps lliure: El treball en aquesta àrea vol promoure l’apropament i l’accés dels joves a manifestacions artístiques i culturals, així com a activitats esportives. Aquesta oferta s’articula bé des de la coordinació i dinamització del propi Punt de trobada o derivant els joves als recursos de la xarxa cultural de cada territori.

El programa Espai Jove – Punt de Trobada es duu a terme en 5 Comunitats Autònomes que són; Aragó, Castella la Manxa, Catalunya, Galícia i Illes Balears. Dins de Catalunya es realitza a les  4 províncies; Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona.

Aquest programa és possible gràcies al finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ministerio