Règim de la Federació

Amb la denominació de FEDERACIÓ D’ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (FEPA) es constitueix l’associació que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002 de 22 de març reguladora del Dret d’Associació (BOE nº73 de 26 de Març 2002) i subsidiàriament amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent sense ànim de lucre.

La federació té personalitat jurídica i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i diners i dels fins que es proposen. Es constitueix per temps indefinit.

La Federació es troba inscrita al Registre Nacional d’Associacions en el Grup 1/Secció 2 amb número nacional 50679 amb data d’alta de 23/02/2000 després de la seva constitució amb data de 28 de desembre del 1999.

Els primers estatuts inicials es van dipositar amb data 23 de febrer del 2000. La primera modificació i dipòsit va ser en data 2 de febrer de 2001 i, posteriorment, el 19 de març del mateix any 2001. El dipòsit de la següent modificació es va donar amb data 7 d’abril de 2006. Els Estatuts vigents en l’actualitat es van dipositar en data 22 de juliol del 2009.

Des del mes d’agost de 2016, FEPA està inscrita en el registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquest és l’enllaç a la pàgina del registre. FEPA es troba al lloc 252.